Yon Sel Lanmou Environmental Scholarship

Land cover, just one of the GIS data layers that we have.  Contact Greg Cronin if you have a project that would benefit from GIS.
Land cover, just one of the GIS data layers that we have. Contact Greg Cronin if you have a project that would benefit from GIS.

Youn nan bi kle Yon Sèl Lanmou genyen se pou reyabilite sèvis ke sistèm ekolojik an Ayiti bay ni sosyete moun ni tout bèt nan raje k ap depann sou yo. Menm jan ak tout lòt travay Yon Sèl Lanmou fè yo, nou vle pou Ayisyen pran devan nan mennen travay sa, baze sou prensip ke reyabilitasyon sistèm ekolojik lokal dwe mennen pa moun lokal yo. Bi sa pral kreye kèk opòtinite tou, paske gen plizyè santèn mil dola ki disponib chak ane pou etidye biyodivèsite ak sistèm ekolojik. Kounye a se syantifik etranje ki jwenn fon sa yo pou vin fè etid yo nan Ayiti epi ale lakay yo apre. Yon Sèl Lanmou kwe ke donatè yo ta pito finanse syantifik Ayisyen ki kalifye yo pou fè etid konsèvasyon ak anviwonman yo. Men sa yo pa jwenn se ‘syantifik Ayisyen kalifye’. Pa gen ase Ayisyen ki gen nivo edikasyon ak eksperyans pou yo mennen pwojè syantifik sou biyoloji konsèvasyon ak anviwonman yo. Pou ede ranpli vid sa, Yon Sèl Lanmou ap ofri yon bouse detid 50,000 HTG pou yon Ayisyen k ap chèche yon karyè nan domenn ekoloji, biyoloji konsèvasyon, syans anviwonman oubyen yon lòt ki gen rapò dirèk ak sa yo. Elèv yo pral resevwa bouse la pou peye edikasyon yo, kèlkeswa kote yo enskri ladan.
N ap bay bouse sa pou moun ke nou detèmine gen plis kapasite pou’l fè plis enpak sou pwoteksyon anviwonman ak rekiperasyon sistèm ekolojik ak biyodivèsite an Ayiti.
Denyè dat pou bay aplikasyon an se 18 Me, 2015 (Fèt Inivèsite ak Fèt Drapo). Tanpri, voye tout enfòmasyon swivan yo bay gregory.cronin@ucdenver.edu ak “Yon Sel Lanmou Scholarship” kòm sijè:
1. Non
2. Enstitisyon kote w pral etidye, ak adrès li
3. Domenn detid
4. Adrès lakay w (si li disponib)
5. Adrès imel
6. Non ak nimewo telefòn Pwofesè ou Direktè enstitisyon an.
7. Yon paj ekri swa an Angle ou Kreyòl k ap eksplike: Poukisa w ap fè aplikasyon pou bouse sa?; Ki objèktif ou genyen nan karyè w?; Kouman ou wè etat anviwonman an Ayiti, ki vizyon ou genyen pou pi devan, epi ki plan ou genyen pou reyalize vizyon sa?

Yon Sel Lanmou,
Greg Cronin, Ph.D.
Prezidan /Fondatè Yon Sel Lanmou

.
A central goal of Yon Sel Lanmou is to restore Haiti’s ecosystem services that human society and wildlife depend upon. As with all Yon Sel Lanmou efforts, we want this to be Haitian-driven, based on the principle that ecosystem restoration should be locally driven. This goal also creates opportunity for Haitians, as $100,000’s are available to study and protect biodiversity and ecosystems every year. Currently, these funds are awarded to foreign scientists who visit Haiti to conduct funded studies, but then leave. Yon Sel Lanmou believes that funding agencies would prefer to award studies to qualified Haitian scientists to carry out conservation and environmental studies. The missing piece is ‘qualified Haitian scientists’’. There simply are too few Haitians with the education and training to carry out conservation biology and environmental science projects. To help fill this void, Yon Sel Lanmou is offering a 50,000 HTG scholarship to a Haitian pursuing a career in ecology, conservation biology, environmental sciences, or closely related field. The funds are awarded to the students, to be used to fund their education wherever they are enrolled.
This competitive scholarship will be awarded to the individual who will have the greatest impact on protecting and restoring Haiti’s ecosystems and biodiversity. This individual should have a love for nature and a love for Haiti.
The application deadline is May 18 2015 (Universities Day and Flag Day). Please send the following information to gregory.cronin@ucdenver.edu with “Yon Sel Lanmou Scholarship” in the subject heading:
1. Name
2. Institution where you would conduct your studies, and institution’s address
3. Field of study
4. Personal physical address (if available)
5. Email address
6. Name and phone number of your Professor or Dean.
7. 1 page Essay in English or Kreyol (Why are you applying for this scholarship? What are your career goals? What is your current assessment of Haiti’s environment, your vision of the future, and your plan to accomplish your vision?)

Yon Sel Lanmou,
Greg Cronin, Ph.D.
President /Founder of Yon Sel Lanmou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *